Opšti uslovi poslovanja u daljem tekstu „OUP“

 

Ovi Opšti uslovi poslovanja uređuju ugovorni odnos i uslova korišćenja Internet aplikacije pod nazivom „Hotelska Recepcija“ koja se nalazi na domenu www.hotelskarecepcija.com  i drugih dodatnih usluga koje pružaju dobavljač i treće strane.

1.Definicija pojmova

 

1.1 Dobavljač

Dobavljač je firma Cardberg, s.r.o. sa sedištem u Dončova 1445/9, 03401 Ružomberok, Slovačka. IČO 46802185, IČDPH: SK2023591559 upisano u privredni registar Okružnog suda u Žilini, odeljak sro, broj 57283/L

Predstavnik za Republiku Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku I Bosnu I Hercegovinu - PG Dario Adamović, Šafarikova 14. 21470 Bački Petrovac, Srbija. BPG 800694009523

 

1.2 Hotelska recepcija

Hotelska recepcija predstavlja internetsku aplikaciju na mreži i skup usluga koje pružalac pruža na domenu www.hotelskarecepcija.com i povezanim poddomenima. Hotelska recepcija je prvenstveno namenjena pružaocima usluga smeštaja kao alat za evidentrianje, upravljanje i obradu rezervacija. Provajder ima ekskluzivna prava na hotelsku recepciju u meri i verziji u skladu sa trenutnom specifikaciom softvera koja je navedena na web stranici www.hotelskarecepcija.com

 

1.3 Verzije Hotelska recepcije

PRO verzija je vremenski ograničena i naplaćuje se. Cena zavisi od izabranog perioda tokom kog će PRO verzija biti aktivirana. Specifikacija funkcija PRO verzije i cena za njenu upotrebu se mogu promeniti i dopuniti.

Trenutne specifikacije i cenovnik se mogu naći na web sajtu dobavljača www.hotelskarecepcija.com

Probna PRO verzija je punopravna verzija PRO, koja se može besplatno koristiti 15 dana od registracije. Sadrži sve funkcije i njegova funkcionalnost nije ni na koji način ograničena. Nakon 15 dana probne PRO verzije, korisnik ima mogućnost da se pretplati na PRO verziju, za period koji se odluči. Nakon plaćanja, probna verzija PRO automatski postaje PRO verzija.

U slučaju, da se Korisnik po isteku probne PRO verzije ne odluči pretplatiti na PRO verziju, njegova Probna PRO verzija ć ostati aktivna još 15 dana, ali neće biti moguće dodavati nove rezervacije i nakon tog vremena korisnički nalog će biti deaktiviran i trajno izbrisan, sa svim podacima koje je Korisnik uneo u sistem.

 

1.4 Korisnik

Bilo koje fizičko ili pravno lice koje se registruje na https://admin.hotelskarecepcija.com/registracija i saglasi se sa OUP u svrhu korišćenja usluga koje pruža Dobavljač, bez obzira na verziju hotelske recepcije koju koristi, smatra se Korisnik. Korisnika obavezuju opšti uslovi korišćenja i u slučaju neslaganja tokom postupka registracije ili tokom korišćenja Hotelske recepcije, dužan je da zaustavi upotrebu Hotelske recepcije.

 

2. Aktiviranje PRO verzije

Svaki registrovani Korisnik će automatski dobiti besplatan pristup 15 dana od registracije.

Nakon 15 dana, Korisnik može aktivirati PRO verziju direktno na svom korisničkom nalogu. Da bi ste aktivirali, potrebno je odabrati potreban period, popuniti ili poslati podatke za fakturu radi plaćanja ili izvršiti uplatu na račun Dobavljača.

 

3. Korišćenja usluga

Korišćenje usluga uslovljeno je registracijom i pristankom na OUP. Nakon uspešne registracije i verifikacije korisnikove e-mail adrese, Dobavljač če omogućiti Korisniku pristup u Hotelsku recepciju.

Dodeljivanjem pristupa i pristanak Korisnika na ove OUP, uspostavlja se ugovorni odnos između Provajdera i Korisnika na osnovu kojeg Provajder daje Korisniku vremenski ograničenu, neekskluzivnu i plaćenu (za PRO verziju) saglasnost za korišćenje Hotelske recepcije. Saglasnost je vremenski ograničena na određeni period prema periodu koji je Korisnik izabrao direktno u obrascu za narudžbinu.

Korisnik potvrđuje da je Hotelska recepcija namenjena isključivo registraciji, administraciji i upravljanju rezervacijama u privatne svrhe. Hotesžlska recepcija nije usluga namenjena arhiviranju podataka, dokumenata, računa i ličnih podataka registrovanih gostiju u skladu sa relevantnim zakonskim propisima.

 

4. Dostupnost usluga

Hotelska recepcija je on line usluga, koja se pruža 24h dnevno, sa izuzetkom unapred najavljenog zastoja potrebnog za održavanje, nadogradnju i servisiranje.

Korisnik prihvata i saglasan je da u objektivnim slučajevima više sile, koji su se dogodili nezavisno od volje Provajdera, kao što su(rat, mobilizacija, pobuna, prirodne katastrofe, udari gorma itd), ili nedostaci u električnoj energiji i uslugama javnih telekomunikacionih operatera neće biti pružane usluge Hotelske recepcija na određeno vreme.

Ako je operacija obustavljena iz gore navedenih razloga, Korisnik koji koristeplaćene funkcije(PRO verzije) ima pravo u pismenoj formi da zahteva produženje važenja PRO verzije za period tokom kojeg plaćena usluga nije bila dostupna.

 

5. Odgovornost za štetu

Pružalac nije odgovoran za bilo kakvu štetu nanetu Korisniku kao rezultat netačne upotrebe pojedinih funkcija koje nudi Hotelska recepcija I za štetu nastalu zloupotrebom I drugu štetu nastalu izborom nedovoljno sigurnih podataka za pristup.

Pružalac nije odgovoran za istinitos I ažurnost podataka koji su uneti u Hotelsku recepciju, kao ni za štetu koja je od njih prouzrokovana.

Korisnik potvrđuje da Hotelska recepcija ne služi za arhiviranje generisanih računa, izveštaja I izvoda ili kao jedina baza podataka/ evidencija podataka o  smeštenim gostima na osnovu obaveza, koji potiču iz zakona broj  582/2004 z.z. opšti obavezujići propisi pojedinih opština I Zakona o prebivalištu stranaca.

Pružalac usluga osigurava da Hotelska recepcija ispunjava zahteve propisane važećim zakonima, ali ne snosni nikakvu odgovornost za tačnost, kompletnost I tačnost dokumenata, izvoza I obrazaca koje ona generiše, niti za bilo kakve rizike I odgovornost za štetu povezanu sa upotrebom softverskog proizvoda.

 

6. Registracija i korišćenje usluga

Ulazak i korišćenje Hotelske recepcije vrši se isključivo na osnovu registracije u prijavnom obrascu koji se nalazi na https://admin.hotelskarecepcija.com/registracija

Obrazac sadrži 5 koraka i potrebno je popuniti podatke označene zvezdicom, koji su obavezni. Popunjavanjem netačnih podataka u procesu registracije ili naknadno u podešavanjima korisničkog naloga, Dobavljač nema pravo da pruža uslugu.

U slučaju da Korisnik tokom registracije pruži netačne, obmanjujuće i / ili lažne podatke, on snosi punu odgovornost za štetu nanetu Provajderu.

Korisnik je dužan da se upozna i saglasi sa Opštim uslovima u poslednjem koraku registracije. U suprotnom, dobavljač neće dozvoliti pristup recepciji hotela i time dovršiti dalje korišćenje usluga i registraciju.

Nakon uspešne registracije potrebno je verifikovati automatsku e-poštu koja će biti dostavljena na e-adresu Korisnika koja je navedena prilikom registracije.

 

7. Prestanak usluga

U slučaju kršenja OUP-a, dobavljač ima pravo da otkaže korisnički račun i na taj način uskrati korisniku da koristi usluge hotelske recepcije.

Provajder ima pravo da otkaže račun Korisnika i na taj način odbije da koristi usluge Hotelske recepcije čak i bez navođenja razloga ako sumnja da Korisnik krši autorska prava ili oštećuje dobro ime Dobavljača ili funkcionalnost softverskog proizvoda.

Provajder zadržava pravo da zaustavi pružanje usluga u bilo kom trenutku, čak i bez navođenja razloga. Korisnici će biti obavešteni o ovoj činjenici najmanje 30 dana unapred. Po prestanku usluga, svi podaci / podaci uneti u Hotelsku recepciju biće izbrisani, a od korisnika će biti zatraženo da ih sačuva pre nego što se izbrišu.Korisnici koji koriste verziju PRO imaju pravo na povrat u alikvotnom delu za period tokom kojeg neće moći da koriste ove usluge zbog prestanka usluga.

8. Zaštita ličnih podataka

Informacije o obradi ličnih podataka u uslovima čuvanja podataka kompanije Cardberg, s.r.o. Korisnik je svestan da dobavljač korišćenjem proizvoda Hotelske recepcije prenosi lične podatke o svojim kupcima (smeštenim gostima) putem sigurnog veb interfejsa i daje dobavljaču saglasnost za prikupljanje ovih podataka u svojim bazama podataka. Međutim, isključivo u svrhu dalje upotrebe od strane Korisnika. Dobavljač prihvata da Korisnici (autorizovani gosti) nisu ovlašćeni za prenos svojih ličnih podataka trećim licima.Dobavljač izjavljuje da se njime upravljaju prava i obaveze koje proizilaze iz Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta br. 2016/679 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.Na osnovu ovlašćenja korisnika, dobavljač se obavezuje da će obrađivati (čuvati u zajedničkom spremištu podataka) lične podatke registrovanih gostiju od strane korisnika u softverskom proizvodu (informacioni sistem) „Hotelska recepcija“. Dobavljač ima pravo da započne obradu ličnih podataka od datuma registracije na osnovu pristanka Korisnika na OUP.Obim i svrha obrade ličnih podataka Korisnika određuju se uputstvima i zahtevima Korisnika, a takođe proizilaze iz zahteva Poreskog zakona i Zakona o policiji za strance.Pružanje ličnih podataka je dobrovoljno i dobavljač nema zakonsko pravo da ih pribavi. Korisnik pribavlja lične podatke samo od registrovanih gostiju, jer su oni Korisnik, odn. ovlašćeno lice na recepciji hotela ušlo. Dobavljač ne menja takve informacije niti ih stavlja na raspolaganje trećim licima, već samo obezbeđuje skladištenje podataka u zajedničkom spremištu podataka kao jedinu ovlašćenu operaciju sa ličnim podacima.Uslovi obrade ličnih podatakaDobavljač preuzima i izjavljuje:Osigurati da se lica ovlašćena za obradu ličnih podataka obavezuju da će sačuvati poverljivost informacija ili da ih obavezuje odgovarajuća obaveza poverljivosti prema Statutu;Provodiće sve mere zahtevane članom 32. GDPR-a;Ispunjavaće uslove za učešće drugog posrednika utvrđene u paragrafima 2 i 4 člana 28 GDPR-a;Nakon što uzme u obzir prirodu obrade, pomaže korisniku koliko god je moguće odgovarajućim tehničkim i organizacionim merama u ispunjavanju njegove obaveze da odgovori na zahteve za ostvarivanje prava nosioca podataka;Pomagati Korisniku u obezbeđivanju poštovanja obaveza prema članovima 32 do 36 GDPR-a, uzimajući u obzir prirodu obrade i dostupne informacije;

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Provajdera, koja će imati uslove i obim obrađenih podataka koje je odredio Provajder, a svaka takva osoba će pristupiti ličnim podacima pod svojim jedinstvenim identifikatorom.

Sprečiti neovlašćeno čitanje, kopiranje, prenos, modifikovanje ili brisanje zapisa koji sadrže lične podatke;

Preduzmite mere za identifikovanje i verifikaciju kome su lični podaci prenete pre obrade, izmene ili brisanja;

Po prestanku pružanja usluga obrade odlukom Dobavljača ili Korisnika, svi lični podaci će se izbrisati ili vratiti Korisniku kao operateru sistema informacija o ličnim podacima i izbrisati postojeće kopije, osim ako zakon Unije ili države članice ne zahteva zadržavanje takvih ličnih podataka;

 

9. Kolačići

Korisnik daje saglasnost dobavljaču uz upotrebu kolačića. Kolačići se čuvaju na strani korisnika u obliku kratkih tekstualnih datoteka i koriste se za razlikovanje korisnika. Posetom Internet aplikaciji Hotelska recepcija i izražavanjem saglasnosti sa OUP-a, Korisnik izražava saglasnost za upotrebu kratkih tekstualnih datoteka „kolačića“ koji se koriste za dobijanje informacija o korisniku u skladu sa Direktivom Evropskog parlamenta o obradi ličnih podataka i zaštita privatnosti u sektoru elektronskih komunikacija. Dobavljač nije odgovoran za kolačiće treće strane.

 

10. Opšti uslovi poslovanja

Pravni odnosi koji nisu regulisani Opštim uslovima uređeni su odgovarajućim odredbama Zakona br. 513/1991 Coll. Privredni zakonik izmenjen i kasniji propisi.

Opšti uslovi korišćenja su obavezujući za svakog korisnika i on se obavezuje da će ih poštovati. Izražavanjem neslaganja sa OUP-a tokom korišćenja usluga dobavljača, čak i ako je korisnik prethodno dao izričitu saglasnost, korisnik mora zaustaviti svako korišćenje usluga dobavljača i tražiti od dobavljača da otkaže račun i izbriše sve podatke.

Dobavljač zadržava pravo da kontinuirano menja i dopunjuje OUP, čak i bez pristanka Korisnika. Pregled trenutnih

 

Opštih uslova poslovanja i korišćenja dostupan je na veb lokaciji dobavljača na adresi https://admin.hotelskarecepcija.com/oup

 

Ovi OUP važe, i stupaju na snagu 16.01.2019